Informacja prawna

 

OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA

Identity: Compania de Distribución Integral Logista Polska sp.z o.o.
Tax identification code: 7010060220
Postal address: Warsaw at Al. Jerozolimskie 96
Telephone: +48 44 645 34 67
Email: Kontakt@Logistapolska.pl

 

1.    INFORMACJE OGÓLNE I WARUNKI UŻYTKOWANIA

Niniejsze ogólne warunki użytkowania (dalej „Warunki użytkowania”) regulują dostęp i korzystanie z domeny internetowejhttp://www.logistapolska.pl, stron internetowych znajdujących się pod przedmiotową domeną oraz do jej subdomen i podkatalogów (dalej łącznie „Strona internetowa”), której zasadniczym celem jest przekazanie do opinii publicznej wiedzy dotyczącej działań prowadzonych przez Compania de Distribución Integral Logista Polska sp. z o.o. (dalej „LOGISTA POLSKA”), spółki z siedzibą w Warszawie (00-586), przy ul. Flory 9 lok. 6, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem 276270 o Numerze Identyfikacji Podatkowej 7010060220 i kapitale zakładowym w wysokości 1.200.000 złotych. Adres e-mail: Magazyn_PO@Logistapolska.plMagazyn_KA@Logistapolska.pl,Magazyn_TO@Logistapolska.pl or Magazyn_PT@Logistapolska.pl, numer telefonu obsługi klienta: +48 61 817 95 41, +48 32 364 34 97 , +48 44 645 34 68, +48 56 653 83 74.

 

2.    AKCEPTACJA WARUNKÓW UŻYTKOWANIA

Korzystanie z niniejszej Strony internetowej podlega niniejszym Warunkom użytkowania, Polityce prywatności oraz Polityce plików cookie.

W związku z tym przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej Użytkownik musi dokładnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami użytkowania, a także z Polityką prywatności i Polityką plików cookie. Analogicznie korzystanie ze Strony internetowej podlega wszelkim ostrzeżeniom, regulaminom użytkowania oraz instrukcjom, które, przekazane Użytkownikowi poprzez zastępcę LOGISTA POLSKA, uzupełniają i modyfikują Warunki użytkowania.

Jeżeli nie zgadzają się Państwo z zastrzeżeniami wyszczególnionymi w niniejszych Warunkach użytkowania prosimy o zaprzestanie korzystania ze Strony internetowej, ponieważ korzystanie z jej usług i zawartości oznacza akceptację Warunków użytkowania zawartych w niniejszym dokumencie.

LOGISTA POLSKA zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących Strony internetowej mających na celu aktualizację, modyfikację, dodanie lub usunięcie treści związanych ze Stroną internetową lub jej projektem bez uprzedniego zawiadomienia. Ponieważ aktualizacja informacji nie odbywa się natychmiastowo, należy zawsze upewnić się co do ważności i dokładności informacji, usług i zawartości publikowanych na niniejszej Stronie internetowej. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z warunkami zawartymi w niniejszych Warunkach użytkowania, ponieważ mogą one ulec zmianie.

Uzyskanie dostępu do niektórych sekcji lub części niniejszej Strony internetowej może skutkować przekierowaniem do innych stron LOGISTA POLSKA, na których znajdują się odpowiednie Warunki użytkowania, Polityka prywatności i Polityka plików cookie odpowiadające tym z niniejszej Strony internetowej.

 

3.    STATUS UŻYTKOWNIKA

Korzystanie z niniejszej Strony internetowej nadaje status Użytkownika (dalej „Użytkownik”) i oznacza pełną i bezwarunkową akceptację każdego z postanowień zawartych w niniejszych Warunkach użytkowania, Polityce prywatności i Polityce plików cookie.

 

4.    ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA

Użytkownik zobowiązuje się korzystać ze Strony internetowej zgodnie z warunkami zawartymi w Warunkach użytkowania i jest odpowiedzialny za właściwe jej użytkowanie.

 

5.    KORZYSTANIE Z ZAWARTOŚCI STRONY INTERNETOWEJ

Działając na szkodę wizerunku, dobrego imienia lub reputacji LOGISTA POLSKA oraz wykorzystując projekty, logo lub treści witryn w sposób nielegalny lub nieuczciwy albo w jakikolwiek sposób łamiąc prawa własności intelektualnej i przemysłowej Strony internetowej lub jej zawartości i usług Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania wobec LOGISTA POLSKA. Do celów niniejszych Warunków „zawartość” oznacza nie tylko tekst, rysunki, diagramy, obrazy, ikony, technologię, oprogramowanie, łącza i inną zawartość audiowizualną lub audio, ale także projekt graficzny i kod źródłowy. Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do powstrzymania od działań takich jak:

a)    powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie lub wszelkiego rodzaju publiczne komunikowanie, zmiana lub modyfikacja zawartości, chyba że za zgodą właściciela odpowiednich praw lub jeśli jest to prawnie dozwolone;

b)    usuwanie, manipulowanie lub wszelkiego innego rodzaju zmiana praw autorskich i pozostałych danych służących identyfikacji praw zastrzeżonych przez LOGISTA POLSKA lub każdego z jej właścicieli;

c)    przeprowadzanie „ramkowania" lub wykorzystywanie przez osoby trzecie wszelkich innych mechanizmów zmieniających projekt, pierwotną konfigurację lub zawartość Strony internetowej.

 

 

6.    PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Niniejsze Strona internetowa podlega polskim i międzynarodowym przepisom dotyczącym własności intelektualnej i przemysłowej.

Projekt Strony internetowej i jej kody źródłowe, logo, marki i inne znaki charakterystyczne należą do LOGISTA POLSKA lub podmiotów współpracujących i są chronione odpowiadającymi im prawami własności intelektualnej i przemysłowej. Obrazy, logo, dźwięki itd. znajdujące się na serwerze LOGISTA POLSKA są również objęte ochroną odpowiednich praw własności intelektualnej i przemysłowej. Korzystanie ze Strony internetowej lub uzyskanie dostępu do niej lub do usług przez nią oferowanych w żadnym wypadku nie nadaje Użytkownikowi żadnego prawa wobec wspomnianych marek, nazw handlowych ani charakterystycznych znaków.

Przyznana Użytkownikowi licencja zezwalająca na korzystanie z zawartości niniejszej Strony internetowej dotyczy wyłącznie pobierania wspomnianej zawartości przez Użytkownika i jej profesjonalnego wykorzystania pod warunkiem, że dana zawartość pozostanie nienaruszona.

LOGISTA POLSKA deklaruje poszanowanie dla praw intelektualnych i przemysłowych osób trzecich; a zatem, jeżeli uważają Państwo, że niniejsza Strona internetowa narusza Państwa prawa, prosimy o kontakt z LOGISTA POLSKA na następujący adres e-mail:Magazyn_PO@Logistapolska.plMagazyn_KA@Logistapolska.plMagazyn_TO@Logistapolska.pl or Magazyn_PT@Logistapolska.pl

 

7.    ZOBOWIĄZANIA LOGISTA POLSKA

Niewłaściwe korzystanie ze Strony internetowej

LOGISTA POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, niezgodne z prawem lub niestaranne korzystanie ze Strony internetowej przez Użytkownika. Ponadto LOGISTA POLSKA nie ponosi odpowiedzialności za żadnego rodzaju szkody, które mogą być wynikiem podszywania się przez osobę trzecią pod Użytkownika w trakcie komunikowania się za pośrednictwem niniejszej Strony internetowej w jakiejkolwiek formie.

 

Wykorzystywanie zawartości

LOGISTA POLSKA udostępnia zawartość niniejszej Strony internetowej w dobrej wierze i dokłada wszelkich starań, aby była ona ciągle aktualizowana i ważna; LOGISTA POLSKA nie ponosi jednak odpowiedzialności za korzystanie lub uzyskanie dostępu przez Użytkowników wykraczające poza zakres Strony internetowej, przy czym odpowiedzialność finansowa spoczywa na Użytkowniku.

Użytkownik może przesyłać wszelkiego rodzaju informacje na Stronę internetową http://www.logistapolska.pl za pomocą dostępnych do tego celu kanałów; zawsze kiedy uzna to konieczne i posiadając do tego prawo. O ile nie wskazano inaczej, za pośrednictwem stronyhttp://www.logistapolska.pl zabrania się przesyłania wszelkiego rodzaju informacji poufnych, oraz takich, które nie są własnością osoby zgłaszającej. Z powodu otwartego charakteru internetu LOGISTA POLSKA odradza przesyłanie za pośrednictwem stronyhttp://www.logistapolska.pl wszelkich informacji uznanych za poufne. W każdym przypadku informacje swobodnie przesłane dohttp://www.logistapolska.pl mogą zostać wykorzystane przez LOGISTA POLSKA bez uprzedniego zgłoszenia tego autorowi oraz w sposób uznany za właściwy.

 

Wirus

LOGISTA POLSKA zobowiązuje do wprowadzenia wszelkich niezbędnych środków w dążeniu do zapewnienia Użytkownika o tym, że na należącej do niej Stronie internetowej nie znajdują się żadne wirusy, robaki internetowe, Trojany ani podobne elementy. Wspomniane środki nie są jednak niezawodne, w związku z czym niemożliwe jest pełne zapewnienie braku obecności tego rodzaju szkodliwych elementów. LOGISTA POLSKA nie ponosi zatem odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju szkody, które wspomniane elementy mogą wyrządzić Użytkownikowi.

 

Awarie techniczne

LOGISTA POLSKA zawarła wszelkie konieczne umowy wymagane do zapewnienia ciągłości działania Strony internetowej i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić brak zakłóceń, lecz nie może zagwarantować braku awarii technicznych ani ciągłej dostępności Strony internetowej i oferowanych usług, w związku z czym nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody, które mogą wyniknąć z braku dostępności i awarii dostępu spowodowanych przez rozłączenia, awarie, przeciążenia lub awarie sieciowe, których nie można przypisać sieci LOGISTA POLSKA.

 

8.    PRAWO WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA

Prawem właściwym w przypadku sporu lub interpretacji konfliktów dotyczących warunków zawartych w Warunkach użytkowania oraz każdej innej kwestii dotyczącej usług świadczonych w ramach niniejszej Strony internetowej jest prawo polskie. Do celów rozstrzygnięcia każdego sporu powstałego w związku z odwiedzeniem niniejszej Strony internetowej lub korzystaniem z jakichkolwiek usług na niej oferowanych, LOGISTA POLSKA i Użytkownik, nawet jeżeli miejsce zamieszkania Użytkownika znajduje się poza Polską, wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji sądów w Warszawie, rezygnując jednoznacznie, o ile zezwalają na to przepisy prawa z innego sądownictwa, któremu mogliby podlegać.


Jeśli chcą Państwo otrzymać dodatkowe informacje, prosimy o kontakt na adres Magazyn_PO@Logistapolska.pl,Magazyn_KA@Logistapolska.plMagazyn_TO@Logistapolska.pl or Magazyn_PT@Logistapolska.pl